Certyfikat Zgodności

Certyfikat zgodności CE – dokument  potwierdzający spełnianie przez zbadany egzemplarz wyrobu wymagań norm zharmonizowanych związanych  ze wszystkimi dotyczącymi go dyrektywami, informujący producenta, że po przygotowaniu wymaganej dokumentacji i wystawieniu deklaracji zgodności może on na własną odpowiedzialność umieszczać oznakowanie CE na wyrobie.

PCBC S.A. jest jednostką notyfikowaną (nr notyfikacji 1434) i prowadzi ocenę zgodności wyrobów w zakresie następujących dyrektyw europejskich:

* 88/378/EWG/ Bezpieczeństwo zabawek
* 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna
* 2006/95/WE Sprzęt elektryczny
* 2006/42/WE Maszyny
* 90/385/EWG Aktywne implantowane wyroby medyczne
* 93/42/EWG Wyroby medyczne
* 98/79/WE Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro
* 89/106/EWG Wyroby budowlane
* 94/25/WE Rekreacyjne jednostki pływające

Sprawozdania z badań i certyfikaty CE, potwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami norm zharmonizowanych z dyrektywami europejskimi, mogą być wykorzystane do udokumentowania przeprowadzenia oceny zgodności wymaganej przed wystawieniem deklaracji zgodności i wprowadzeniem oznakowania CE na wyrobie.

Korzyści wynikające z certyfikacji zgodności CE:

§    potwierdzenie spełniania przez wyrób norm zharmonizowanych ze wszystkimi dotyczącymi do dyrektywami przez znaną na rynku unijnym jednostkę notyfikowaną,
§    wzrost zaufania klientów krajowych i zagranicznych do wyrobu.